> Ochrona danych osobowych – Family Med Care Rzeszów – Rehabilitacja, ginekologia, logopedia, neurologia

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla Klientów Family Med Care 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej RODO) poniżej przedstawiamy podstawowe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w związku ze świadczeniem usług medycznych przez Family Med Care.

Informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej AD) jest Family Med Care Sp. z o.o., mieszcząca się przy ulicy Kolejowa 1, 35 – 073 Rzeszów. Kontakt z AD możliwy jest: pisemnie na adres placówki, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 892 822 lub mailowo na adres: kontakt@familymedcare.pl.

II. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) umówienia się na wizytę (osobiście lub przez telefon) – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).
Będziemy potrzebowali tutaj następujących Pani/Pana danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, pesel;
b) realizacji zawartej ustnej umowy konsumenckiej na wykonanie usług medycznych będących
w ofercie Family Med Care – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy);
c) udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesyłane do AD drogą mail’ową lub poprzez rozmowę telefoniczną (w przypadku zapisania danych rozmówcy) – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes);
d) przypomnienia o zaplanowanej wizycie lub przekazaniu informacji o odwołaniu wizyty poprzez wysłanie sms’a lub bezpośredni kontakt telefoniczny na Pani/Pana numer telefonu – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes);
e) wykorzystania Pani/Pana wizerunku do celów reklamowych (zrobienie za Pani/Pana zgodą zdjęcia twarzy w przypadku korzystania z usługi makijażu, które będzie umieszczone na stronie internetowej AD) – podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana wizerunku w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
f) wykonania przez AD obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym rozliczania się z obowiązku podatkowego (między innymi w celu: wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych, itp.) – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze);
g) obrony naszych praw i ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu np.: nieuregulowania płatności za usługę lub zniszczenia mienia należącego do AD – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).

III. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez następujący czas:
– w przypadku wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania;
– w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AD – do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowywanie danych;
– w przypadku dochodzenia roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
– w przypadku rozliczeń podatkowych – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Po upływie wyżej wymienionych terminów Pani/Pana dane będą niszczone.
IV. Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
– biurowi rachunkowemu;
– firmom świadczącym usługi informatyczne;
– dostawcom usług hostingu;
– dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia należnych roszczeń (kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

V. Pani/Pana dane, nie są przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

VI. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
b) prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych (w przypadku, kiedy zauważy Pani/Pan,
że są one nieprawidłowe, niekompletne);
d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach kiedy AD przetwarza Pani/Pana dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu;
g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (do innego Administratora Danych).

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają
z przepisów prawa. To z którego z uprawnień może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej wykorzystywania przez AD Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania. Aby skorzystać z powyższych praw proszę skontaktować się z AD.

VII. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez AD Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach konieczne do wypełnienia przepisów prawa (np. wystawienie faktury).
Brak zgody na komunikowanie się np. za pomocą telefonu spowoduje, że straci Pani/Pan np. możliwość przypomnienia o terminie wizyty.

VIII. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.