Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla Pacjentów korzystających z usług medycznych związanych z opieką zdrowotną świadczonych przez Family Med Care

(dotyczy placówki przy Placu Wolności 16 w Rzeszowie oraz
Ośrodka Dziennej Rehabilitacji dla Dzieci przy ul. Jana Pawła II 181 w Rzeszowie)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej RODO) poniżej przedstawiamy podstawowe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w związku ze świadczeniem usług medycznych przez Family Med Care.

Informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych (zwanym dalej AD) jest Family Med Care Sp. z o.o., podmiot leczniczy mieszczący się przy Placu Wolności 16, 35 – 073 Rzeszów. Kontakt z AD możliwy jest: pisemnie na adres placówki, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 664 788 581 lub mailowo na adres: kontakt@familymedcare.pl.

II. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) dokonania rejestracji (zarówno osobistej jak i za pomocą rozmowy telefonicznej) do wybranego lekarza oraz weryfikacji tożsamości w recepcji czy w gabinecie lekarskim – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
Będziemy potrzebowali tutaj następujących Pani/Pana/dziecka danych: imię, nazwisko, adres, płeć, PESEL, datę urodzenia.
Dodatkowo, w celu usprawnienia procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, będziemy przetwarzać Pani/Pana numer telefonu lub adres e-mail. Dane te będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu poinformowania o dostępności wyników badań, przypomnieniu o zaplanowanej wizycie lub przekazaniu informacji o odwołaniu wizyty – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).

Jednocześnie informujemy, że rejestracji do wybranego „naszego” lekarza może Pani/Pan dokonać także za pośrednictwem portalu internetowego „znanylekarz.pl” (nie dotyczy usług medycznych refundowanych przez NFZ). W takim przypadku wyżej wymieniony portal jest osobnym administratorem Pani/Pana danych osobowych, a przekazywanie tych danych pomiędzy portalem a Family Med Care odbywa się na podstawie udostępnienia.

b) odbycia wizyty lekarskiej, udzielenia porady lekarskiej (konsultacji), uzyskania diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
Informujemy, że Pani/Pana/dziecka dane osobowe są przetwarzane przez pracowników podlegających obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej;
c) przekazania drogą elektroniczną wyników Pani/Pana/dziecka badań (w przypadku braku możliwości osobistego ich odbioru) – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO (wyraźna zgoda);
d) udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesyłane do AD drogą mail’ową lub poprzez rozmowę telefoniczną (w przypadku zapisania danych rozmówcy) – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes);
e) wykonania przez AD obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym:
– prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (obejmuje także odbieranie od Pani/Pana oświadczeń, w których Pani/Pan upoważnia inne osoby do dostępu do swojej/dziecka dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Pani/Pana/dziecka zdrowia);
– rozliczania się z obowiązku podatkowego (między innymi w celu: wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych, itp.).
Podstawę prawną przetwarzania danych w tych przypadkach stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze);.
f) obrony naszych praw i ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu np.: nieuregulowania płatności za usługę lub zniszczenia mienia należącego do AD – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).

III. Pani/ Pana/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa:
– w przypadku dokumentacji medycznej – co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
– w przypadku dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
– w przypadku rozliczeń podatkowych – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
– w przypadku wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania;
– w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AD – do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.

Po upływie wyżej wymienionych terminów Pani/Pana/dziecka dane będą usuwane.

IV. Pani/Pana/dziecka dane mogą być przekazywane:
– innym podmiotom leczniczym (współpracującym z AD), w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej (np. laboratoria badawcze);
– organom władzy publicznej (np. Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia (w uzasadnionych przypadkach));
– biurowi rachunkowemu;
– firmom świadczącym usługi informatyczne;
– dostawcom usług hostingu;
– dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia należnych roszczeń (kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
– osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji Pani/Pana/dziecka praw pacjenta.

V. Pani/Pana/dziecka dane nie są przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

VI. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo żądania dostępu do Pani/Pana/dziecka danych osobowych;
b) prawo żądania sprostowania Pani/Pana/dziecka danych osobowych (w przypadku, kiedy zauważy Pani/Pan, że są one nieprawidłowe, niekompletne);
c) prawo żądania usunięcia Pani/Pana/dziecka danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). Prawo to może zostać ograniczone ze względu na obowiązki AD związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana/dziecka danych osobowych. Prawo to może zostać ograniczone ze względu na obowiązki AD związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/dziecka danych ze względu na Pani/Pana/dziecka szczególną sytuację – w przypadkach kiedy AD przetwarza Pani/Pana/dziecka dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu;
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana/dziecka danych osobowych (do innego Administratora Danych);
g) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają
z przepisów prawa. To z którego z uprawnień może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej wykorzystywania przez AD Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania. Aby skorzystać z powyższych praw proszę skontaktować się z AD.

VII. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez AD Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego (za wyjątkiem stanów nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia). Podanie danych jest także niezbędne do wystawienia np. faktury.
Podanie danych takich jak numer telefonu czy adres email jest całkowicie dobrowolne. Brak zgody na taką formę komunikacji nie będzie podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, straci jednak Pani/Pan np. możliwość przypomnienia o terminie wizyty lekarskiej czy też nie będziemy mogli przesłać wyników Pani/Pana badań drogą elektroniczną.

VIII. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przekazane do udzielenia świadczenia zdrowotnego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Klauzula informacyjna dla Klientów korzystających z usług kosmetycznych
świadczonych przez Family Med Care Beauty

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej RODO) poniżej przedstawiamy podstawowe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w związku ze świadczeniem usług kosmetycznych przez Family Med Care Beauty.

Informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej AD) jest Family Med Care Sp. z o.o., mieszcząca się przy Placu Wolności 16, 35 – 073 Rzeszów. Kontakt z AD możliwy jest: pisemnie na adres placówki, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 664 788 581 lub mailowo na adres: kontakt@familymedcare.pl.

II. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) umówienia się na wizytę (osobiście lub przez telefon) – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).
Będziemy potrzebowali tutaj następujących Pani/Pana danych: imię, nazwisko, numer telefonu;
b) realizacji zawartej ustnej umowy konsumenckiej na wykonanie zabiegów kosmetycznych będących
w ofercie Family Med Care Beauty – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy);
c) udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesyłane do AD drogą mail’ową lub poprzez rozmowę telefoniczną (w przypadku zapisania danych rozmówcy) – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes);
d) przypomnienia o zaplanowanej wizycie lub przekazaniu informacji o odwołaniu wizyty poprzez wysłanie sms’a lub bezpośredni kontakt telefoniczny na Pani/Pana numer telefonu – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes);
e) wykorzystania Pani/Pana wizerunku do celów reklamowych (zrobienie za Pani/Pana zgodą zdjęcia twarzy w przypadku korzystania z usługi makijażu, które będzie umieszczone na stronie internetowej AD) – podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana wizerunku w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
f) wykonania przez AD obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym rozliczania się z obowiązku podatkowego (między innymi w celu: wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych, itp.) – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze);
g) obrony naszych praw i ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu np.: nieuregulowania płatności za usługę lub zniszczenia mienia należącego do AD – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).

III. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez następujący czas:
– w przypadku wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania;
– w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AD – do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowywanie danych;
– w przypadku dochodzenia roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
– w przypadku rozliczeń podatkowych – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Po upływie wyżej wymienionych terminów Pani/Pana dane będą niszczone.
IV. Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
– biurowi rachunkowemu;
– firmom świadczącym usługi informatyczne;
– dostawcom usług hostingu;
– dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia należnych roszczeń (kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

V. Pani/Pana dane, nie są przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

VI. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
b) prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych (w przypadku, kiedy zauważy Pani/Pan,
że są one nieprawidłowe, niekompletne);
d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach kiedy AD przetwarza Pani/Pana dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu;
g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (do innego Administratora Danych).

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają
z przepisów prawa. To z którego z uprawnień może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej wykorzystywania przez AD Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania. Aby skorzystać z powyższych praw proszę skontaktować się z AD.

VII. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez AD Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach konieczne do wypełnienia przepisów prawa (np. wystawienie faktury).
Brak zgody na komunikowanie się np. za pomocą telefonu spowoduje, że straci Pani/Pan np. możliwość przypomnienia o terminie wizyty.

VIII. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.